Eirene, Plutus and  Buddha plus Apollo ans Artemis 
 
Gods 2013
 
  


© Klaus Gropper 2001 - 2009